ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอัตราค่าจ้างฉบับใหม่ ขึ้นค่าจ้าง 2-16 บาทต่อวัน มีผล 1 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) 
         เนื่องด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566   ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน
          โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
          ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)  ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 และห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12)

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top