ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของ ครส.ฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ออกประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565  “เรื่อง  ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน” เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

          เนื่องจาก (ศบค.)  มีมติ ให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งบรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจแห่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด  

  คลิกเพื่ออ่าน  ราชกิจจาฯ ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ฯ

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top