กสร.ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดสงกรานต์ 2566

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 ถึงวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดราชการประจำปีวันสงกรานต์ และกำหนดให้วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชย รวมวันหยุดราชการเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ “สงกรานต์ 2566” 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยพิจารณาจัดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ให้แก่ลูกจ้าง หากวันหยุดดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมได้ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในเทศกาลวันสงกรานต์ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เผยแพร่ให้นายจ้าง และลูกจ้างทราบ ทั้งนี้ขอให้นายจ้างที่ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง และขอให้วางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ หรือ “สงกรานต์ 2566” แห่งความสุขในปีนี้

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top