ประกาศสถานประกอบกิจการดีเด่น ปี 2566

  ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว
          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๔๕๐ แห่งเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีขวัญและกำลังใจในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยรูปแบบทวิภาคีและจูงใจให้พัฒนารูปแบบการแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน
          ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2023 ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น ๕ ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ ๒๐ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ส่วนรางวัลปีที่ ๑ – ๑๙ ปีที่ ๒๑ และรางวัลระดับจังหวัด จะจัดส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ต่อไป
แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top