กสร. เตือนนายจ้างต้องยื่นแบบคร.11 ภายในเดือนมกราคม 2567

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการทำงาน (คร.11) ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2567  โดยนายจ้างสามารถยื่นแบบคร.11 ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

          1. นำส่งด้วยตนเอง ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ 

          2. นำส่งทางไปรษณีย์ 

          3. ยื่นแบบออนไลน์ผ่าน ช่องทาง E-service กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  :  e-Service (labour.go.th)

          สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน /ไม่มีลูกจ้าง/เลิกกิจการ ให้กรอกแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานนำไปปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

           หากตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการใดฝ่าฝืน ไม่ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top