กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน รวมวันหยุดราชการเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2567    ซึ่งสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องและได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการใดที่กำหนดให้วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดตามประเพณีและตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป สำหรับลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ นายจ้างต้องจัดให้ทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไปห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

         

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top