Author name: TGT

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผ […]

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา Read More »

ลูกจ้างขอลาออกโดยกำหนดวันลาออก แต่นายจ้างให้ออกก่อนครบกำหนด ไม่เป็นการเลิกจ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10161/2551   ลูกจ้างเป็นฝ่ายแสดงเจต

ลูกจ้างขอลาออกโดยกำหนดวันลาออก แต่นายจ้างให้ออกก่อนครบกำหนด ไม่เป็นการเลิกจ้าง Read More »

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องในเทศการสงกรานต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศเรื่อง ขอ

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องในเทศการสงกรานต์ Read More »

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศเรื่อง

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2567 Read More »

ลูกจ้างกระทำความผิดทะเลาะวิวาท นายจ้างพักงานแล้ว ไม่อาจนำความผิดเดิมมาเลิกจ้างอีก

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 555/2562 ลูกจ้างกระ

ลูกจ้างกระทำความผิดทะเลาะวิวาท นายจ้างพักงานแล้ว ไม่อาจนำความผิดเดิมมาเลิกจ้างอีก Read More »

ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ลาป่วย ลากิจบ่อยครั้ง เลิกจ้างได้

ลูกจ้างลาป่วย ลากิจบ่อยครั้ง นายจ้างเตือนแล้วแต่ยังไม่ป

ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ลาป่วย ลากิจบ่อยครั้ง เลิกจ้างได้ Read More »

ทุจริตต่อหน้าที่เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มพนัก

ทุจริตต่อหน้าที่เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย Read More »

ลูกจ้างถูกบังคับให้เขียนใบลาออก ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ ถือเป็นการเลิกจ้าง

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2468/2565 จัดการฝ่า

ลูกจ้างถูกบังคับให้เขียนใบลาออก ไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ ถือเป็นการเลิกจ้าง Read More »

หัวหน้างานรับรองการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดอันเป็นเท็จ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 642/2559 คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินว่า ลูก

หัวหน้างานรับรองการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดอันเป็นเท็จ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ Read More »

นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา หากเลิกจ้างก่อนครบกำหนดโดยไม่มีความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 1385/2561 คดีนี้โจทก์ฟ

นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา หากเลิกจ้างก่อนครบกำหนดโดยไม่มีความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง Read More »

Scroll to Top