ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565


ด้วยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพอากาศ จะเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนซึ่งมีภูมิลำเนาทหารในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ารับราชการทหารเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร และเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 120 คน          กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนทำงานอยู่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 35 และมาตรา 58 ในส่วนที่เกี่ยวกับการลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อการตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและในการจ่ายค่าจ้างในวันที่ลา ดังนี้          เมื่อลูกจ้างได้รับคำสั่งเรียกพล (ตพ.17) หรือหมายเรียกพล (ตพ.13) ให้ลูกจ้างนำเอกสารไปแสดงต่อนายจ้างพร้อมทั้งขออนุญาตลาหยุดงาน ทั้งนี้นายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างลาตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ปรากฏในคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลนั้น  และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝึกแล้ว ให้ลูกจ้างนำเอกสารขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22) ไปแสดงต่อนายจ้างเพื่อขอรับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน และให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิมหลังครบระยะเวลาการฝึก          ทั้งนี้ การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารในกรณีนี้ ไม่รวมถึงการเกณฑ์ทหาร

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top