ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 65)

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือฝ่ายร้อยละ 1 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 9 (เดือนละ 432 บาท) เหลือร้อยละ 1.9 คิดเป็นเงินเดือนละ 91 บาท

โดยเริ่มตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 สำหรับฝ่ายรัฐบาลยังส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน 

  สำหรับการออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงที่แนบมานี้   

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top