กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างออกประกาศเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ออกประกาศ หรือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ เนื่องจาก นโยบายกัญชาเสรี โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รวมทั้งให้กำกับ ดูแล ตรวจสอบความพร้อมทางร่างกายของลูกจ้างก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากัญชาจะไม่ถูกระบุว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่นายจ้างสามารถกำหนดข้อห้ามในการใช้หรือเสพในสถานประกอบกิจการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ขับรถยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้สูง ประกอบกับกลิ่นหรือควันของกัญชา ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และอาจมีผลกระทบกับกิจการประเภทบริการ โรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เนื่องจากกลิ่นและควันของกัญชาอาจรบกวนผู้ใช้บริการได้  

         

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top