กสร. ออกประกาศ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

  ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายนิยม สองแก้ว จึงได้ออกประกาศกรมฯ 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว โดยสาระสำคัญของประกาศ มีดังนี้  

 1. เรื่อง การแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

          กำหนดให้นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย แจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ให้กรมสวัสดิการฯ ทราบภายใน 30 วัน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 2. เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ

          ให้นายจ้างจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ตามแบบ จป.ท จป.ส และ จป.ว ท้ายประกาศฯ  ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 2 ครั้ง 

          ครั้งที่ 1 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 30 มิถุนายน  และครั้งที่ 2 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top