ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน

วันที่ 3 มกราคม 2566  ครม. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. ….. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าที่จำเป็นที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐและประชาชน

          กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ในกรณีค่าธรรมเนียมใบคำขอและใบแทนฯ  หากรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนของภาครัฐในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 100 บาท หรือรายได้จัดเก็บ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อใบอนุญาต ให้พิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม  โดยให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

          เพื่อเป็นการลดภาระค่าธรรมเนียมให้ประชาชนและลดภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน รัฐบาลจึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้ โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคมฉบับละ 10 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 

          คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  :  ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top