กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างลา เพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2566

ด้วยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ จะเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ารับราชการทหารเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร และเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนสิงหาคม 2566

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพ.ศ. 2497 และขอให้นายจ้างที่มี่ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 35 และมาตรา 58 ในส่วนที่เกี่ยวกับการลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหารตามกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและในการจ่ายค่าจ้างในวันที่ลา ดังนี้
1. เมื่อลูกจ้างได้รับคำสั่งเรียกพล (ตพ.17) ให้ลูกจ้างนำคำสั่งเรียกพลนั้นไปแสดงต่อนายจัางพร้อมทั้งขออนุญาตลาหยุดงาน ทั้งนี้ นายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหาร ตามหมายเรียกพลนั้น
2. เมื่อครบกำหนดระยเวลาการฝึกตามคำสั่งเรียกพลแล้ว ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองฯ นำเอกสารขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22) ไปแสดงต่อนายจ้าง เพื่อขอรับค่าจ้าง โดยให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 60 วัน
3. หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งเรียกพลแล้ว ให้นายจ้างรับลูกจ้าง กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม
4. การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารในกรณีนี้ไม่รวมถึงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร)

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top