กสร.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566    

ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  ซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,450  แห่ง เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการด้วยรูปแบบทวิภาคีและจูงใจให้พัฒนารูปแบบการแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน
                 ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2023 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น 5  ซึ่งสำนักแรงงานสัมพันธ์จะมีหนังสือเชิญสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นปีที่ 20  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลฯ ส่วนรางวัลปีที่ 1 – 19  ปีที่ 21 และรางวัลระดับจังหวัด จะจัดส่งเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อมอบให้กับสถานประกอบกิจการ ต่อไป

  อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566    

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top