ครม.มีมติเห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด 855 บาท/วัน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 กันยายน 2566  เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป        

ทั้งนี้ จะพิจารณาอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงาน ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพ โดยพิจารณาจำนวน 6 สาขาอาชีพ  54 สาขา

  อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขามี ดังนี้  

 

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top