นายจ้างทำสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา หากเลิกจ้างก่อนครบกำหนดโดยไม่มีความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้างต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 1385/2561
คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้างาน มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาและได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่จำเลยแล้ว แต่การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๘๑๐,๐๐๐ บาท  
          ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างโดยไม่ปรากฎความผิด เป็นการผิดสัญญาจ้าง จึงต้องให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย   จำเลยอุทธรณ์ 
          ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ ฝ่าฝืนระเบียบไม่บันทึกเวลาทำงาน ละทิ้งหน้าที่ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการกล่าวอ้างเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่า โจทก์กระทำผิดซึ่งแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมา เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง 
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย
แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top